Autodesk Navisworks

14 05 2009

[Overview]

Clip_3

Autodesk Navisworks 2010

Autodesk Navisworks 2010 เป็นโปรแกรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Project review) จากไฟล์ 3 มิติจากโปรแกรม 3D CAD ที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงโปรแกรมที่รองรับเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เพื่อ คาดการณ์ปัญหาและแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ก่อนการลงมือก่อสร้างจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ สำหรับงานออกแบบก่อสร้างอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิต เป็นต้น

ซึ่ง โปรแกรม Autodesk Navisworks เป็นโปรแกรมตระกูลที่มี 4 โปรแกรมในชุดนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามประเภทผู้ใช้งาน (User Solution) เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ประกอบด้วยดังนี้

Autodesk Navisworks Manage

สำหรับผู้ออกแบบ Turnkey  ที่ปรึกษาโครงการ ผู้จัดการโครงการ และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

Clip_4

ซึ่ง ใช้ในการตรวจสอบผลงานออกแบบ ทั้งงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานท่อประปา สุขาภิบาล เครื่องกล ไฟฟ้า ซึ่งอาจจะสร้างมาจากหลายโปรแกรมทั้งหมดได้ในไฟล์เดียว

สามารถเดินเข้าไปดูโครงการได้เสมือนจริง และใช้คำสั่ง Crash Detection เพื่อช่วยให้เห็นจุดผิดพลาดในการโมเดล 3 มิติได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ หรือ ซับซ้อน ซึ่งสามารถบันทึกความเห็น และข้อแก้ไขได้ใน Review Toolkit

สามารถจำลองโครงการได้เสมือนจริง โดยการระบุวัสดุต่างๆลงในโมเดล 3 มิติได้ง่าย ทำให้ดูภาพได้เสมือนจริง ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็ว  และสามารถจำลองการก่อสร้างเป็น 4 มิติ  ซึ่งจะช่วยให้เห็นการก่อสร้างอาคารได้ในแต่ละช่วงเวลาเสมือนการก่อสร้างจริง

Autodesk Navisworks Simulate

สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และ เจ้าของโครงการ เพื่อการจำลองภาพการก่อสร้างเป็น 3 มิติ และระหว่างการลงมือก่อสร้่าง (Simulation) ได้้เสมือนก่อสร้างจริง

Clip_5

โดยการนำเอาไฟล์ที่ออกแบบมาด้วยโปรแกรมอื่นๆ มาจำลองเป็นภาพเสมือนจริง (Photorealistic visualization ) และ เชื่อมโยงกับโปรแกรมวางแผนงาน (Project Scheduling) เป็นแบบ 4D (3D + Time) เพื่อแสดงเป็นภาพในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกับแสดงบันทึกความเห็นได้โดยใช้ Review Toolkit

Autodesk Navisworks Review

สำหรับ สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ ที่ต้องการตรวจงานออกแบบ โดยการเอาไฟล์ที่ออกแบบจากโปรแกรม 3 มิติต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดูเป็นโมเดล 3 มิติ

Clip_6

เพื่อการตรวจสอบงานโครงการออกแบบของตนว่าเป็นอย่างไร โดยการเปิดรวมไฟล์ที่ออกแบบ จากทีมงานทุกฝ่ายในโครงการเดียว ซึ่งใช้งานง่าย เดิน Walk thought เข้าไปดูแบบเสมือนจริงบน คอมพิวเตอร์ และ มีเครื่องมือการ Review Toolkit ในการแสดงความเห็นหรือ ให้แก้ไขงาน

Autodesk Naviswork Freedom

สำหรับ ทีมงาน ประสานงานของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ ที่ต้องการตรวจสอบโครงการด้วยการเข้าไปตรวจงานที่สร้างด้วยโปรแกรมตระกูล Autodesk Navisworks

Clip_7

ซึ่งเป็นโปรแกรม ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใ้ช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ไม่จำกัดจำนวนในการดูไฟล์ NWD,3D DWF

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Features]

โปรแกรม Autodesk Navisworks เป็นโปรแกรมเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่สามารถทำงานด้านการจำลองโมเดลอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน จากไฟล์โปรแกรม CAD 3 มิติ ที่สร้างขึ้นมาจากหลายโปรแกรมให้รวมเป็นไฟล์เดียว และรองรับไฟล์จาก BIM (Building Information Technology) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ และก่อสร้าง

Autodesk Navisworks Manage
โดยมีคำสั่งหลักดังนี้

 • 3D File and data aggregation
 • Real-time navigation
 • Review toolkit
 • NWD and 3D DWF publishing
 • วางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ
 • สามารุถสร้างภาพเป็นภาพเสมือนจริง
 • Object animation capabilities
 • Clash detection and interference management
 • Powerful combination of all features

Autodesk Navisworks Simulate
โดยมีคำสั่งหลักดังนี้

 • 3D File and data aggregation
 • Real-time navigation
 • Review toolkit
 • NWD and 3D DWF publishing
 • 4D Scheduling
 • Photorealistic visualization
 • Object animation capabilities

Autodesk Navisworks Review
โดยมีคำสั่งหลักดังนี้

 • 3D File and data aggregation
 • Real-time navigation
 • Review  Toolkit
 • NWD and 3D DWF Publishing

Autodesk Navisworks Freedom—Free* โปรแกรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
โดยสามารถอ่านไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Autodewsk

 • ดูไฟล์ NWD และ 3D DWF ได้
 • ดูไฟล์ที่บันทึก Object animation และการก่อสร้างแบบ 4D simulation playback ได้
 • ดูการจัดเรียงโมเดลแบบ Tree ได้
 • Object Properties view
 • Viewpoints view
 • ดูความเห็นได้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Requirement]

System Requirements :

 • Microsoft® Windows Vista® 32-bit or 64-bit (SP1), including Enterprise, Business, Ultimate, and Home Premium edition, or Microsoft® Windows® XP Home Edition, Professional Edition, or Professional x64 Edition (SP2 and SP3)
 • AMD Athlon®, 3.0 GHz or faster or Intel® Pentium® 4, 3.0 GHz or faster (recommended)
 • 512 MB RAM (2 GB or greater recommended)
 • 800 MB free disk space for installation
 • 128 MB, 1,024 x 768 VGA display with true color; 256 MB or greater, 1,280 x 1,024 monitor and 32-bit color video display adapter (true color) recommended
 • Microsoft® Internet Explorer® 6.0, SP 1 (or later)
 • Microsoft Mouse-compliant pointing device
 • DVD drive (for installation only)
Supported Formats and Applications (pdf – 347Kb)

Format Extension
Navisworks .nwd .nwf .nwc
AutoCAD dwg, .dxf, .sat
MicroStation (SE, J, V8 & XM) .dgn .prp .prw
3D Studio .3ds .prj
ASCII Laser File .asc .txt
ACIS SAT .sat
DWF .dwf
Faro .fls .fws .iQscan .iQmod .iQwsp
IFC .ifc
IGES .igs .iges
Informatix .man .cv7
Inventor .ipt .iam. ipj
Leica .pts .ptx
PDS Design Review .dri
Riegl .3dd
RVM .rvm
SketchUp .skp
STEP .stp .step
STL .stl
VRML .wrl .wrz
Z+F .zfc .zfs
JT Open *NEW* .jt
CIS\2 *NEW* .stp

File Exporters

Autodesk Navisworks software provides a number of file exporters to export a native Navisworks file format directly out of many popular 3D CAD applications.

Exporter Exporter
AutoCAD 2004 – 2010 32 bit (including verticals) MAX 9 – 2010 64 bit
AutoCAD 2008 – 2010 64 bit (including verticals) VIZ 4 – 2008
Revit Building 9.0 – Architecture 2010 MicroStation 95 – 8.9
Revit Structure 3 – 2010 ArchiCAD 8 – 12
Revit Systems – MEP 2010 Graphisoft Constructor 2005 – Vico Constructor 2008
MAX 5 – 2010 32 bit

//

โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage 2010 หรือ รุ่นล่าสุด

โปรแกรม สำหรับการตรวจสอบและจำลองโมเดล 3 มิติ  สำหรับงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง และงานโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติประกอบดังนี้


1. โปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล 3 มิติที่สร้างจากโปรแกรม CAD ชั้นนำได้ทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน
2. สามารถใช้คำสั่งนำทางได้แบบ real-time
3. สามารถจำลองการวางแผนงานเป็นแบบ 4 มิติ
4. สามารถสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ NWD และ 3D DWF ได้
5. สามารถสร้างภาพเสมือนจริง (Photorealistic Visualization)
6. มีเครื่องมือในการตรวจสอบงาน (review toolkit)
7. สามารถตรวจสอบ Clash Detection และการบริหารสิ่งกีดขวาง (Interference Management)
8. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Navisworks Freedom เปิดไฟล์ดูโมเดล 3 มิติได้ฟรี
9. รองรับกับไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Navisworks.nwd .nwf .nwcAutoCADdwg, .dxf, .satMicroStation (SE, J, V8 & XM).dgn .prp
.prw3D Studio.3ds .prjASCII Laser File.asc .txtACIS SAT.satDWF.dwfFaro.fls .fws .iQscan .iQmod .iQwspIFC.ifcIGES.igs .igesInformatix.man .cv7Inventor.ipt .iam. ipjLeica.pts .ptxPDS Design Review.driRiegl.3ddRVM.rvmSketchUp.skpSTEP.stp .stepSTL.stlVRML.wrl .wrzZ+F.zfc .zfs ,JT Open .jt CIS\2 .stp
10. สามารถ Export ไฟล์โปรแกรม Revit,AutoCAD, Vico Constructor 2008
11. ทำงานบนระบบปฎิบัติการ (OS) MS Windows XP/Vista และโปรแกรม Microsoft? Internet Explorer? 6.0 หรือใหม่กว่า
12. ทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC) Pentium 4  ความเร็ว 3.0 GHz ขึ้นไป หน่วยความจำ(Ram)  2GB และจอภาพ(Monitor)
รายละเอียดจอ 1024 x 768 Resolutions ขึ้นไป และเม้าส์
13. ชุดประกอบด้วย แผ่น CD/DVD เอกสารการใช้งาน (User Manual ) และ Subscription
14. เป็นโปรแกรมถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
15. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้พัฒนาโปรแกรม

รายะเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.twoplussoft.com


Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: