Autodesk Navisworks

14 05 2009

[Overview]

Clip_3

Autodesk Navisworks 2010

Autodesk Navisworks 2010 เป็นโปรแกรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Project review) จากไฟล์ 3 มิติจากโปรแกรม 3D CAD ที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงโปรแกรมที่รองรับเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เพื่อ คาดการณ์ปัญหาและแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ก่อนการลงมือก่อสร้างจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ สำหรับงานออกแบบก่อสร้างอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิต เป็นต้น

ซึ่ง โปรแกรม Autodesk Navisworks เป็นโปรแกรมตระกูลที่มี 4 โปรแกรมในชุดนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามประเภทผู้ใช้งาน (User Solution) เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ประกอบด้วยดังนี้

Autodesk Navisworks Manage

สำหรับผู้ออกแบบ Turnkey  ที่ปรึกษาโครงการ ผู้จัดการโครงการ และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

Clip_4

ซึ่ง ใช้ในการตรวจสอบผลงานออกแบบ ทั้งงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานท่อประปา สุขาภิบาล เครื่องกล ไฟฟ้า ซึ่งอาจจะสร้างมาจากหลายโปรแกรมทั้งหมดได้ในไฟล์เดียว

สามารถเดินเข้าไปดูโครงการได้เสมือนจริง และใช้คำสั่ง Crash Detection เพื่อช่วยให้เห็นจุดผิดพลาดในการโมเดล 3 มิติได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ หรือ ซับซ้อน ซึ่งสามารถบันทึกความเห็น และข้อแก้ไขได้ใน Review Toolkit

สามารถจำลองโครงการได้เสมือนจริง โดยการระบุวัสดุต่างๆลงในโมเดล 3 มิติได้ง่าย ทำให้ดูภาพได้เสมือนจริง ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็ว  และสามารถจำลองการก่อสร้างเป็น 4 มิติ  ซึ่งจะช่วยให้เห็นการก่อสร้างอาคารได้ในแต่ละช่วงเวลาเสมือนการก่อสร้างจริง

Autodesk Navisworks Simulate

สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และ เจ้าของโครงการ เพื่อการจำลองภาพการก่อสร้างเป็น 3 มิติ และระหว่างการลงมือก่อสร้่าง (Simulation) ได้้เสมือนก่อสร้างจริง

Clip_5

โดยการนำเอาไฟล์ที่ออกแบบมาด้วยโปรแกรมอื่นๆ มาจำลองเป็นภาพเสมือนจริง (Photorealistic visualization ) และ เชื่อมโยงกับโปรแกรมวางแผนงาน (Project Scheduling) เป็นแบบ 4D (3D + Time) เพื่อแสดงเป็นภาพในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกับแสดงบันทึกความเห็นได้โดยใช้ Review Toolkit

Autodesk Navisworks Review

สำหรับ สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ ที่ต้องการตรวจงานออกแบบ โดยการเอาไฟล์ที่ออกแบบจากโปรแกรม 3 มิติต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดูเป็นโมเดล 3 มิติ

Clip_6

เพื่อการตรวจสอบงานโครงการออกแบบของตนว่าเป็นอย่างไร โดยการเปิดรวมไฟล์ที่ออกแบบ จากทีมงานทุกฝ่ายในโครงการเดียว ซึ่งใช้งานง่าย เดิน Walk thought เข้าไปดูแบบเสมือนจริงบน คอมพิวเตอร์ และ มีเครื่องมือการ Review Toolkit ในการแสดงความเห็นหรือ ให้แก้ไขงาน

Autodesk Naviswork Freedom

สำหรับ ทีมงาน ประสานงานของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ ที่ต้องการตรวจสอบโครงการด้วยการเข้าไปตรวจงานที่สร้างด้วยโปรแกรมตระกูล Autodesk Navisworks

Clip_7

ซึ่งเป็นโปรแกรม ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใ้ช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ไม่จำกัดจำนวนในการดูไฟล์ NWD,3D DWF

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Features]

โปรแกรม Autodesk Navisworks เป็นโปรแกรมเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่สามารถทำงานด้านการจำลองโมเดลอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน จากไฟล์โปรแกรม CAD 3 มิติ ที่สร้างขึ้นมาจากหลายโปรแกรมให้รวมเป็นไฟล์เดียว และรองรับไฟล์จาก BIM (Building Information Technology) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ และก่อสร้าง

Autodesk Navisworks Manage
โดยมีคำสั่งหลักดังนี้

 • 3D File and data aggregation
 • Real-time navigation
 • Review toolkit
 • NWD and 3D DWF publishing
 • วางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ
 • สามารุถสร้างภาพเป็นภาพเสมือนจริง
 • Object animation capabilities
 • Clash detection and interference management
 • Powerful combination of all features

Autodesk Navisworks Simulate
โดยมีคำสั่งหลักดังนี้

 • 3D File and data aggregation
 • Real-time navigation
 • Review toolkit
 • NWD and 3D DWF publishing
 • 4D Scheduling
 • Photorealistic visualization
 • Object animation capabilities

Autodesk Navisworks Review
โดยมีคำสั่งหลักดังนี้

 • 3D File and data aggregation
 • Real-time navigation
 • Review  Toolkit
 • NWD and 3D DWF Publishing

Autodesk Navisworks Freedom—Free* โปรแกรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
โดยสามารถอ่านไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Autodewsk

 • ดูไฟล์ NWD และ 3D DWF ได้
 • ดูไฟล์ที่บันทึก Object animation และการก่อสร้างแบบ 4D simulation playback ได้
 • ดูการจัดเรียงโมเดลแบบ Tree ได้
 • Object Properties view
 • Viewpoints view
 • ดูความเห็นได้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Requirement]

System Requirements :

 • Microsoft® Windows Vista® 32-bit or 64-bit (SP1), including Enterprise, Business, Ultimate, and Home Premium edition, or Microsoft® Windows® XP Home Edition, Professional Edition, or Professional x64 Edition (SP2 and SP3)
 • AMD Athlon®, 3.0 GHz or faster or Intel® Pentium® 4, 3.0 GHz or faster (recommended)
 • 512 MB RAM (2 GB or greater recommended)
 • 800 MB free disk space for installation
 • 128 MB, 1,024 x 768 VGA display with true color; 256 MB or greater, 1,280 x 1,024 monitor and 32-bit color video display adapter (true color) recommended
 • Microsoft® Internet Explorer® 6.0, SP 1 (or later)
 • Microsoft Mouse-compliant pointing device
 • DVD drive (for installation only)
Supported Formats and Applications (pdf – 347Kb)

Format Extension
Navisworks .nwd .nwf .nwc
AutoCAD dwg, .dxf, .sat
MicroStation (SE, J, V8 & XM) .dgn .prp .prw
3D Studio .3ds .prj
ASCII Laser File .asc .txt
ACIS SAT .sat
DWF .dwf
Faro .fls .fws .iQscan .iQmod .iQwsp
IFC .ifc
IGES .igs .iges
Informatix .man .cv7
Inventor .ipt .iam. ipj
Leica .pts .ptx
PDS Design Review .dri
Riegl .3dd
RVM .rvm
SketchUp .skp
STEP .stp .step
STL .stl
VRML .wrl .wrz
Z+F .zfc .zfs
JT Open *NEW* .jt
CIS\2 *NEW* .stp

File Exporters

Autodesk Navisworks software provides a number of file exporters to export a native Navisworks file format directly out of many popular 3D CAD applications.

Exporter Exporter
AutoCAD 2004 – 2010 32 bit (including verticals) MAX 9 – 2010 64 bit
AutoCAD 2008 – 2010 64 bit (including verticals) VIZ 4 – 2008
Revit Building 9.0 – Architecture 2010 MicroStation 95 – 8.9
Revit Structure 3 – 2010 ArchiCAD 8 – 12
Revit Systems – MEP 2010 Graphisoft Constructor 2005 – Vico Constructor 2008
MAX 5 – 2010 32 bit

//

โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage 2010 หรือ รุ่นล่าสุด

โปรแกรม สำหรับการตรวจสอบและจำลองโมเดล 3 มิติ  สำหรับงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง และงานโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติประกอบดังนี้


1. โปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล 3 มิติที่สร้างจากโปรแกรม CAD ชั้นนำได้ทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน
2. สามารถใช้คำสั่งนำทางได้แบบ real-time
3. สามารถจำลองการวางแผนงานเป็นแบบ 4 มิติ
4. สามารถสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ NWD และ 3D DWF ได้
5. สามารถสร้างภาพเสมือนจริง (Photorealistic Visualization)
6. มีเครื่องมือในการตรวจสอบงาน (review toolkit)
7. สามารถตรวจสอบ Clash Detection และการบริหารสิ่งกีดขวาง (Interference Management)
8. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Navisworks Freedom เปิดไฟล์ดูโมเดล 3 มิติได้ฟรี
9. รองรับกับไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Navisworks.nwd .nwf .nwcAutoCADdwg, .dxf, .satMicroStation (SE, J, V8 & XM).dgn .prp
.prw3D Studio.3ds .prjASCII Laser File.asc .txtACIS SAT.satDWF.dwfFaro.fls .fws .iQscan .iQmod .iQwspIFC.ifcIGES.igs .igesInformatix.man .cv7Inventor.ipt .iam. ipjLeica.pts .ptxPDS Design Review.driRiegl.3ddRVM.rvmSketchUp.skpSTEP.stp .stepSTL.stlVRML.wrl .wrzZ+F.zfc .zfs ,JT Open .jt CIS\2 .stp
10. สามารถ Export ไฟล์โปรแกรม Revit,AutoCAD, Vico Constructor 2008
11. ทำงานบนระบบปฎิบัติการ (OS) MS Windows XP/Vista และโปรแกรม Microsoft? Internet Explorer? 6.0 หรือใหม่กว่า
12. ทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC) Pentium 4  ความเร็ว 3.0 GHz ขึ้นไป หน่วยความจำ(Ram)  2GB และจอภาพ(Monitor)
รายละเอียดจอ 1024 x 768 Resolutions ขึ้นไป และเม้าส์
13. ชุดประกอบด้วย แผ่น CD/DVD เอกสารการใช้งาน (User Manual ) และ Subscription
14. เป็นโปรแกรมถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
15. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้พัฒนาโปรแกรม

รายะเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.twoplussoft.com


Advertisements
การเขียน พื้น Slab

14 05 2009
การเขียน พื้น Slab
ใน ADT การใช้คำสั่งเขียน Slab จะสามารถ สร้างพื้นได้เกือบทุกชนิด เช่น พื้น ปูน, กระเบื้อง, หินแกรนิต, พื้นไม้ปาเก้ หรือแม้กระทั่งพื้นหญ้า
  1. เปิดไฟล์งานเก่าที่ทำในบทของการทำผนัง หรือจะเขียนพื้นใหม่ก็ได้
  2. เขียนเส้น Polyline ใหม่ ลากตามขอบนอกของผนังอย่าลืมทำให้เป็นเส้นปิดด้วยนะครับ
  1. เปิดหน้าต่างเครื่องมือ Tool Palettes (Ctrl+3) ที่หมวด Design คลิกขวาที่ไอคอน Slab แล้วเลือก Apply Tool Properties>Line Work and Wall แล้วตั้งค่าตามภาพตัวอย่าง

  1. คลิกซ้ายเลือกเส้น Polyline ที่เราเขียนไว้ แล้วเปลี่ยน View เป็น SE Isometric เราก็จะเห็นพื้นขี้นมาแล้วนะครับ
  1. แต่ตอนนี้ผนังกับพื้นซ้อนกันอยู่ ให้เปลี่ยนค่าระดับ Elevationของผนัง เป็น 250
  1. ต่อไปก็มาเปลี่ยน Material ของพื้นให้เป็น คอนกรีต โดยต้องไปหาตัวต้นฉบับ Material มาจาก ผนังคอนกรีต เริ่มจาก ที่หน้าต่าง Tool Properties ไปที่ หมวด Wall แล้วเลือก Shortcut Concrete-200 แล้วลากเส้นผนังขึ้นมา ที่บริเวณใดก็ได้ ตอนนี้เราก็จะมี Material Concrete ไว้ใช้แล้ว
  1. ต่อไปก็คลิกเลือก Slab ที่เร้าเขียนไว้ คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Copy Slab Stay and Assign…
  1. ที่ General เปลี่ยนชื่อ (Name:) เป็น Concrete แล้วไปที่หมวด Material เปลี่ยน Material Definition จาก Standard เป็น Concrete.Cast.in-Place.Grey กด OK

  1. พื้นที่เราแก้ไขก็จะกลายเป็น Slab Concrete ลองเปลี่ยน Shade ดู โดยไปที่ View/shade/Gouraud Shade, Edges On หรือไปที่ Toolbar
  1. ขอขั้นการทำ Slab ด้วยการปิดผนังก่อนนะครับ ตามรูปเลยนะครับ
  1. ขั้นตอนต่อไปคือตกแต่งพื้นภายใน เปิดเครื่องมือ Content Browser(Ctrl+4) จาก Toolbar คลิกเลือก Shortcut ของ Slab
  1. เลือก Design Tool Catalog – Metric /Roof Slabs and Slab/Slab
  1. ในหน้า 1 of 2 เลือก Finish.Flooring.Wood.Plank.Beech คลิกซ้ายลากไอคอน ตัว i ไปไว้ที่หน้าต่างทำงาน หรือหน้า Model
  1. เริ่มต้นเขียน Slab จากขอบในของผนัง ในที่นี้ผมจะเขียน Slab แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการแบ่งชนิดของพื้นในแต่ละห้องเขียนเส้นเหมือนคำสั่ง Polyline (ดูรูปตัวอย่าง) เปลี่ยนค่าความหนา(Thickness) เป็น 10 และระดับ Elevation เป็น 0
  1. ในส่วนของห้องที่มีโค้งให้เขียนพื้นโดยวิธีสร้าง Polyline ใช้คำสั่งเดิมแต่เปลี่ยนวัสดุของพื้นตามชนิดของห้อง(จะเลือกพื้นแบบไหนก็ได้) จนครบทุกห้อง

ขอบคุณที่มา  http://home3d.igetweb.com
การเขียนแบบผนัง 3D

13 05 2009
การเขียนแบบผนัง 3D
ขั้นตอนการเขียนแบบผนังมีหลายวิธีการแล้วแต่ความถนัดของผู้เขียน ผมจะขอใช้คำสั่งอย่างง่ายๆให้ดูนะครับ
 1. เปิดไฟล์งานใหม่ เริ่มแรกให้ตั้งค่าหน่วยในการเขียนแบบเป็นมิลลิเมตรก่อนโดยใช้คำสั่ง Ctrl+N แล้วเลือก ไฟล์template เป็น Aec Model (Metric Ctb).dwt

 1. เขียนแบบผนังสองมิติ เริ่มจากเขียนแบบ2มิติของ แนวผนัง เป็น Single Line ตามรูปนะครับ
 1. สร้างผนังจากเส้นสองมิติ
 • เปิดหน้าต่าง Tool Palettes (Ctrl+3) เปิดTab Walls
 • เลือก Line ทั้งหมดที่เป็นผนัง โดยการคลิกที่ Line แล้วคลิกขวาเลือกคำสั่ง Select Similar
 • คลิกขวาที่ รูปผนังของ Stud-102 GWB-018 Each เลือกคำสั่ง Apply Too Properties to > Line Workแล้วกด Enter หรือ Spacebar ผนังก็จะปรากฏตามรูป

 1. แก้ไขคุณสมบัติของชั้นผนัง ในที่นี้จะใช้ผนังก่ออิฐมอญฉาบเรียบสองด้าน ขั้นตอนคือ
 • Select ชิ้นงานผนังด้านไหนก็ได้
 • คลิกขวาเลือกคำสั่ง คำสั่งในใช้สำหรับแก้ไขผนังโดยจะสร้าง Standard ใหม่ขึ้นโดยที่เราเป็นคนกำหนดค่าเอง
 • ไปที่หัวข้อ General ใน ช่อง Name: เปลี่ยนชื่อเป็น Brick-60 GWB-020 Each Side (2) และเปลี่ยนชื่อในช่อง Description: 60mm Brick Ptn. (Actual) with 20mm Gypsum ตามรูปนะครับ (จะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ชนิดของผนัง)
 • ที่หัวข้อ Component ให้เปลี่ยนค่าตามรูปนะครับ ซึ่งในแต่ละแถวสามารจะลบหรือเพิ่มได้โดยใช้คำสั่ง Add Component, Remove Component ที่ช่องด้านขวามือ

 • แถวที่1 Brick Veneer (Structural)เปลี่ยน Width=60 Edge Offset=-60.00
 • แถวที่2 GWB เปลี่ยน Width=60 Edge Offset=0.00
 • แถวที่3 GWB เปลี่ยน Width=20 Edge Offset=-80.00
 • คลิกปุ่ม OK
 • ผนังก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่เราตั้งค่าไว้
 • ตอนนี้จะเห็นว่า ตำแหน่งของผนังจะอยู่ที่เส้นกลางของ Base Line เราจะต้องขยับผนังให้ขอบนอกของผนังชิดเข้าใน โดยการแก้ที่ หน้าต่างProperties
 • เลือกผนังทั้งหมด แล้วเปิดหน้าต่าง Properties Palette ไปที่ Dimensions/Justify แก้ไขค่าจาก Baseline เป็น Right

 • ผล ที่ได้คือ ผนังจะหดเข้ามาทั้งหมด แต่มีผนังอยู่2ด้านจะมีเครื่องหมายวงกลมสีแดงอยู่ที่ผนัง นั่นหมายความว่าผนังด้านนั้นมีการเชื่อมต่อผิดปรกติ

แก้ไขตำแหน่งของผนัง(Select เฉพาะผนังกลางด้านใน) โดยตั้งค่า Justify ของผนังเปลี่ยนจาก Right เป็น Lift

  • ผลที่ได้คือผนังด้านในจะขยับไปทางขวาเข้าเชื่อมต่อกับผนังโค้งพอดี

  1. เปลี่ยนคุณสมบัติของผนัง เลือกผนังทั้งหมด แล้วเปิดหน้าต่าง Properties หรือ Double Crick ที่ผนัง แล้วปรับความสูงของผนังที่ 2500

 • เลือกมุมมองเป็น SW Isomatric โดยเปิดที่ Toolbar แล้วไปที่ View/3D Views/ SW Isomatric
 • ขอบคุณที่มา  http://home3d.igetweb.com/

  Autodesk Architectural Desktop

  13 05 2009
  Autodesk Architectural Desktop คือ โปรแกรม AutoCAD ที่ใช้สำหรับงานทาง สถาปัตยกรรมซึ่งมี AutoCAD เป็นพื้นฐาน โปรแกรม ADT พัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่โปรแกรม AutoCAD เสมือนหนึ่งที่โปรแกรม AutoCAD ใช้แทนที่โต๊ะเขียนแบบในอดีต จากเดิมที่เรา ใช้ AutoCAD เขียนแบบทีละแผ่น ในแบบ 2 มิติ เปลี่ยนเป็นสร้างรูปอาคาร 3 มิติ โดยมี สัดส่วนที่ถูกต้องตามที่สถาปนิกออกแบบไว้ แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นแบบ 2 มิติ หลายๆ แบบ ประกอบด้วยรูปแปลน รูปด้าน รูปตัดในแนวต่าง ๆ ที่ต้องการ จากนั้นใส่รายละเอียดงานก่อ สร้างลงไปก็เป็นอันเสร็จงานเขียนแบบ จะเห็นได้ว่าด้วยวิธีการใหม่จะทำให้งานเขียนแบบเร็วกว่าเดิมมาก นอกจากนี้การแก้แบบ 2 มิติจะส่งผลไปแก้รูป 3 มิติ และการแก้รูป 3 มิติก็จะส่งผลไปแก้แบบ 2 มิติ เนื่องจาก ADT เก็บรูป 3 มิติ ไว้เป็นฐานข้อมูลนั่นเอง จึงทำให้สะดวกในการแก้ไขและลดขนาดของไฟล์ลง

  นอกจากนี้โปรแกรม ADT ก็เป็นเครื่องช่วยออกแบบสำหรับสถาปนิกด้วย ซึ่งจะเริ่มจากการสร้างรูปทรงของอาคาร (Conceptual Design) จากนั้นจะทำการแบ่งชั้น แบ่งห้อง ใส่ประตู หน้าต่าง บันได และหลังคา ซึ่งสามารถจะดึงรูปแบบต่าง ๆ จากคลังแบบมาใส่ลงไปบนอาคาร (Details Design) แล้วเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปแบบให้เหมาะสมเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจะ สามารถถอดแบบ เพื่อประเมินราคา และนำ 3D model ที่สร้างมาใส่วัสดุ แสง สี และเงา เพื่อทำภาพ Perspective Render หรือภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงได้ต่อไป (Animation) เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนเขียนแบบก็เปลี่ยนเป็นแบบ 2 มิติแบบต่างๆ ตามที่ต้องการเพื่อ ใส่รายละเอียดการก่อสร้างแล้วส่ง Plot ต่อไป (Documentation)

  การใช้โปรแกรม ADT แทนที่ AutoCAD จะเกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนคือ เร็ว ดี และถูก
  • เร็วกว่าเดิมจากวิธีการที่เปลี่ยนไปคือ สร้างแบบอาคาร 3 มิติ (3D Modeling) แทนการเขียนแบบ 2 มิติทีละแบบ
  • ดีกว่าคือการเข้าใจแบบทั้งอาคารโดยละเอียดจากภาพเสมือนจริง ลดความผิดพลาดของการเขียนแบบผิด
  • ถูกกว่าคือการใช้ ADT หนึ่งชุดเขียนแบบจะเร็วกว่า AutoCAD ไม่น้อยกว่า 5 ชุด ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ทันที

  เครื่องมือต่างๆใน Autodesk® Architectural Desktop
  เครื่องมือที่ใช้ใน ADT นั้นถ้าจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆแล้ว จะแบ่งได้เป็น ส่วนของคำสั่ง AutoCad และคำสั่งของ Architectural (เครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับเขียนแบบ3D)
  ซึ่งเครื่องมือต่าง ก็จะมีดังนี้
  1. Pulldown Menus: แถบบนสุด คำสั่งเครื่องมือมาตรฐานทั่วไปในการใช้งาน

  1. Toolbar: แถบรองลงมาและแถบข้างซ้าย-ขวา เครื่องมือ Shortcut คำสั่งต่างๆที่เรียกใช้บ่อยๆ ที่เป็นพื้นฐานของเครื่องมือAuto CAD

  1. Project Navigator Palette: หน้าต่างสำหรับ จัดการกลุ่มของไฟล์งานทั้งหมดสำหรับ การทำงาน 1 โปรเจคต์ ซึ่งจะแบ่งเป็น4 กลุ่ม หรือ 4 ขั้นตอนการทำงาน เริ่มจาก
 • Project เริ่มทำงานครั้งแรกจะให้มีการกำหนดชื่อของงาน ระยะเวลาการทำงาน ชื่อโครงการ และรายละเอียดต่างๆที่จะต้องแนบในแบบ
 • Constructs กลุ่มขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน ซึ่งในแต่ละชิ้นงานจะแยกไฟล์ละชิ้น เช่น งานผนัง งานพื้น งานหลังคา งานโครงสร้าง งานตกแต่ง เพื่อความสะดวกในการค้นหาและแก้ไข คุณสามารถเป็นคนกำหนดกลุ่มโฟเดอร์ของแต่ละส่วนได้ด้วยตัวคุณเอง
 • View กลุ่มขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันและสามารถแยกประเภทงานประกอบเฉพาะส่วนได้

  Sheet กลุ่มขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างแผ่นงาน การกำหนดรายละเอียดของแบบการแยกประเภทงาน เช่น งานโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า งานตกแต่ง

  1. Tool Palette: หน้าต่างเครื่องมือในการเขียนชิ้นส่วน 3มิติต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผนัง พื้น ประตู หน้าต่าง รั้ว เสา ฯลฯ และในหน้าต่างนี้ยังมีคำสั่งในกลุ่มมาตรฐานการเขียนแบบบ้าน เช่น การตัด Section, Plan View, การทำแบบขยาย Detail

  1. Properties Palette: หน้าต่างสำหรับกำหนดและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น ความกว้างของประตู ความสูง, ความหนาของผนัง

  1. Shortcut Menu: หน้าต่างรวมคำสั่งลัดต่างๆ หน้าต่างนี้เปิดโดยการคลิกขวา และใช้สำหรับการปรับแก้ชิ้นงาน สามมิติ

  1. Open Drawing Menu: ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างของกลุ่มคำสั่ง คุณสมบัติของแบบ, การตั้งค่าหน่วยกำหนดขนาด, การแสดงผลของหน้าต่างทำงาน, การลิงค์ชิ้นงานไปที่ VIZ Render เพื่อทำการเรนเดอร์ภาพ

  1. Drawing Window Staus Bar: หน้าต่างแสดงสถานะของสเกล และสามารถปรับเปลี่ยนได้

  อย่างคร่าวๆนะครับแล้วคราวหน้าเดี๋ยวจะค่อยเล่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นทีละอย่างละกัน

  ที่มา   http://home3d.igetweb.com/